Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

I ÜLDSÄTTED

  1. Organisatsiooni nimi ja asukoht
  2. Eesti Metsatöötajate Ametiühing on iseseisev omaalgatuslik ja vabatahtlik mittetulundusühing. Organisatsiooni nime võib lühendada EMT AÜ ning tõlkida  inglise keelde Trade Union of Estonian Forest Industry Workers.
    EMT AÜ asukoht on Tallinn.

  3. Asutamise aeg
  4. EMT AÜ on asutatud 10. aprillil 1990.a. Tallinnas Eesti Metsatöötajate Ametiühingu I üldkoosolekul. Eesti Metsatöötajate Ametiühing on Tallinna Puutööliste Ametiühisuse (1905 - 1940) põhieesmärkide kandja Eestis ning Eesti Metsa-, Paberi- ja Puidutöötlemistööstuse Tööliste Ametiühingu (1940 - 1990) õigusjärglane.

  5. EMT AÜ tegevuse alusdokumendid
  6. EMT AÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, rahvusvahelistest õigusnormidest, käesolevast põhikirjast ja arengukavast.

  7. EMT AÜ suhted teiste organisatsioonidega
  8. EMT AÜ teeb koostööd rahvusvaheliste, välisriikide ja Eestis tegutsevate ametiühingutega. EMT AÜ võib kuuluda Eesti ametiühingute keskorganisatsiooni ja rahvusvahelistesse ametiühinguorganisatsioonidesse.

II EMT AÜ EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMINE

II EMT AÜ EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMINE

5. EMT AÜ eesmärgid

EMT AÜ eesmärgid on:
1) oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine tööandjate, tööandjate ühenduste ning riigiasutuste ees, töövaidluskomisjonides ning kohtus;
2) olla tööandjatele, tööandjate ühendustele, riigi ja kohalikele omavalitsustele EMT AÜ liikmete õigusi ja huve puudutavates küsimustes sotsiaalse dialoogi partneriks;
3) ametiühingualase koolituse ja väljaõppe teel oma liikmete teadlikkuse tõstmine töösuhetes.
4) koostöö tegemine teiste ametiühingute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ühiste tegevuseesmärkide nimel.

6. EMT AÜ eesmärkide saavutamine

Eesmärkide saavutamiseks on EMT AÜ-l õigus:
1) pidada läbirääkimisi, sõlmida kollektiivlepinguid ja teostada nende täitmise kontrollimist;
2) esitada tööandjatele ettepanekuid töötingimuste, tööohutuse- ja töötervishoiu parandamiseks;
3) teostada seadusandluse täitmise järelevalvet;
4) kaasata eksperte, riiklikku lepitajat või pöörduda töövaidlusorganitesse EMT AÜ ja tööandjate esindajate vahel lahendust mitteleidnud küsimustes;
5) esindada oma liikmeid tööalaste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide kaitsel tööandjate juures, töövaidluskomisjonides, kohtus ning riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes;
6) nõustada liikmeid töösuhetes;
7) korraldada liikmete koolitust ja ühisüritusi;
8) koordineerida liikmete koostööd ühtsustunde ja üksteise austamise põhimõttel;
9) avaldada oma seisukohti massimeedia kaudu, tegeleda kirjastustegevusega, anda välja ja levitada trükiseid;
10) korraldada avalikke koosolekuid, pikette ja muid aktsioone töötajate õiguste ja huvide kaitseks;
11) teha koostööd ja luua kontakte rahvusvaheliste, välisriikide ja Eestis tegutsevate ametiühingutega;
12) anda arvamusi seaduseelnõude ja teiste õigusaktide kohta vastavatele isikutele ja riigiasutustele ning teha seadusandliku initsiatiivi õigust omavatele isikutele ja organitele ettepanekuid seaduste vastuvõtmiseks,v muutmiseks ja/või tühistamiseks;
13) omada oma tegevuseks vara, kasutada ja käsutada seda oma ees-märkide saavutamiseks vastavalt põhikirjale;
14) moodustada fonde, asutada juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses;
15) sõlmida lepinguid ja teha muid tehinguid;
16) arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirjaga ja Eesti Vabariigi seadustega.

III EMT AÜ LIIKMED

III EMT AÜ LIIKMED

7. EMT AÜ liikmelisus

7.1 EMT AÜ liikmeks võivad olla:
     1) füüsiline isik, kes on avaldanud soovi kuuluda EMT AÜ-sse ja kes täidab liikmelisusega kaasnevaid põhikirjalisi kohustusi;
     2) kutset õppivad või metsa-, puidu-, keskkonnakaitse-, looduse-, paberi-, tselluloosi-, mööbli-, ehitus- ja ehitusmaterjali ja teiste tegevusalade töötajad või füüsilisest isikust töövõtjad, kes on avaldanud soovi kuuluda EMT AÜ-sse ja kes täidavad liikmelisusega kaasnevaid põhikirjalisi kohustusi.
7.2 Liikmed võivad moodustada osakonna või kuuluda EMT AÜ-sse osakonda moodustamata üksikliikmena. Osakonnad tegutsevad EMT AÜ põhikirja alusel. Osakonnad ei ole iseseisvad juriidilised isikud.

8. Liikmeks vastuvõtmine

8.1 Liikmeks astumise vormikohane avaldus esitatakse EMT AÜ osakonna juhatusele või üksikliikmete puhul EMT AÜ juhatusele. Avalduse vormi kehtestab EMT AÜ juhatus.
8.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab EMT AÜ juhatus osakonna ettepanekul.
8.3 Liikmeks soovija loetakse EMT AÜ liikmeks juhatuse otsuse tegemise päevast liikme liikmeregistrisse kandmisega, kui juhatus ei ole otsustanud teisiti.
8.4 Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja pöörduda avaldusega ja nõuda otsustamist volikogu poolt.
8.5 Liikmete arvestust korraldab EMT AÜ juhatus. Liikmete arvestust peetakse EMT AÜ juhatuses ja EMT AÜ osakondades.
8.6 Põhikirjalised õigused laienevad liikmele pärast kolme kuu liikmemaksu laekumist. Lühema tähtaja kehtestamise võib otsustada EMT AÜ juhatus.

9. EMT AÜ liikmelisuse lõppemine

9.1 Liikmelisus lõpeb:
     1) EMT AÜ-st väljaastumisega;
     2) EMT AÜ-st väljaarvamisega
9.2 EMT AÜ-st väljaastumine
 9.2.1 Liikmel on õigus EMT AÜ-st välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
 9.2.2 EMT AÜ-st väljaastumise avaldus esitatakse EMT AÜ osakonna juhatusele või üksikliikmete puhul EMT AÜ juhatusele.
 9.2.3 Liige loetakse EMT AÜ-st väljaastunuks EMT AÜ juhatuse otsusega. EMT AÜ-st välja astumisel lõpeb liikmemaksu tasumise kohustus väljaastumisele eelnenud kuu liikmemaksu tasumisega.
9.3 EMT AÜ-st väljaarvamine Liige arvatakse välja:
     1) kui liige ei täida EMT AÜ juhtorganite poolt vastuvõetud otsuseid või käesolevat põhikirja;
     2) kui liige on kahjustanud EMT AÜ mainet olulisel määral.
9.4 Juhatuse otsusest liikme väljaarvamise kohta ja selle põhjusest teatatakse liikmele viivitamatult kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis.
9.5 Otsusega EMT AÜ-st väljaarvamise kohta mittenõustumisel võib liige pöörduda avaldusega ja nõuda otsustamist EMT AÜ volikogu poolt.
9.6 Isikul, kelle liikmelisus on EMT AÜ-s lõppenud, ei ole õigusi EMT AÜ varale ja liikmemaksu talle ei tagastata.
9.7 EMT AÜ-st väljaastunud või väljaarvatud liige võib uuesti liikmeks astuda aasta möödudes tema väljaastumisest või väljaarvamisest.

10. Liikme õigused

10.1 Liikmel on õigus:
     1) osaleda EMT AÜ tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;
     2) saada teavet EMT AÜ ja oma osakonna tegevusest ;
     3) olla esindatud ja saada kaitset EMT AÜ ja tööandjate või tööandjate ühenduste vahel sõlmitavate kollektiivlepingute kaudu oma töösuhetest tulenevatele huvidele;
     4) saada koolitust oma töösuhetest tulenevate huvide esindamiseks ja kaitsmiseks;
     5) saada õigusabi tööalastes küsimustes, kollektiivse ja individuaalse töövaidluse korral ning kaitset töövaidlusorganis ja kohtus; esitada oma kandidaate EMT AÜ juhtorganitesse, koostöörühmade ja komisjonide koosseisu;
     6) osaleda EMT AÜ koostöörühmade ja komisjonide töös;
     7) valida ja olla valitud EMT AÜ juhtorganitesse ning usaldusisikuks;
     8) osaleda EMT AÜ poolt organiseeritavatel üritustel; 9) kasutada põhikirjast tulenevaid teisi õigusi.
10.2 Kui liige ei ole liikmemaksu tasunud kolme kuu jooksul ja ei ole teavi-tanud juhatust mõjuvatest põhjustest liikmemaksu mittetasumise osas, kaotab liige liikmeõigused.

11. Liikme kohustused

11.1 Liige on kohustatud:
     1) täitma EMT AÜ põhikirja, üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse ning oma osakonna üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
     2) tasuma liikmemaksu kehtestatud korras ja suuruses;
     3) osalema EMT AÜ tegevuses ja tegema koostööd oma esindajate ja juhtorganite kaudu;
     4) olema solidaarne teiste EMT AÜ liikmetega;
     5) vältima tegutsemist teiste ametiühinguliikmete huvide vastu.
11.2 Kohustusest tasuda liikmemaksu on vabastatud liige, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või kes on töötu või mittetöötav pensionär või kes teenib aega Eesti Vabariigi kaitsejõududes.
11.3 Organisatsiooni toimimisest tulenevaid kohustusi, millega kaasneb vastutus, saab EMT AÜ liikmele anda tema enda nõusolekul EMT AÜ juhatus.

12. Liikme vastutus ja esindamine

12.1 EMT AÜ liige, kes ei täida EMT AÜ juhtorganite poolt vastuvõetud otsuseid või käesolevat põhikirja või liikmekohustusi, jäetakse EMT AÜ juhatuse otsusega hääleõiguseta EMT AÜ juhtorganites või arvatakse EMT AÜ liikmest välja.
12.2 Individuaalsetes töösuhetes esindab ja kaitseb EMT AÜ oma liikmete õigusi ja huve liikme volituse alusel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
12.3 Ametiühingu liikmeks mitteoleva töötaja õigusi ja huve individuaalsetes töösuhetes on EMT AÜ-l on õigus esindada ja kaitsta tingimusel, et ta esitab ametiühingule vastava kirjaliku volituse.
12.4 Kollektiivsetes töösuhetes on EMT AÜ-l oma pädevuse piires õigus esindada ja kaitsta töötajate õigusi ja huve.

13. Liikmemaks

13.1 EMT AÜ põhiline tulu moodustub liikmemaksudest.
13.2 Liikmemaksu suurus on kindel protsent töötasust kuus või kindel summa.
13.3 Liikmemaksu protsendi ja kindla summa suuruse otsustab volikogu.
13.4 Täiendavalt võib volikogu poolt kehtestatud liikmemaksu määra tõsta oma osakonna tarbeks osakonna üldkoosoleku otsusel. Liikmemaks tasutakse EMT AÜ arvelduskontole arvestuskuule järgneva kuu jooksul. Liige, kes töötab muudel alustel kui tööleping, võib tasuda liikmemaksu kord kolme kuu jooksul.

IV EMT AÜ JUHTIMINE

IV EMT AÜ JUHTIMINE

14. EMT AÜ juhtorganid on:
     1) Üldkoosolek 
     2) Volikogu
     3) Juhatus

15. EMT AÜ üldkoosolek

15.1 EMT AÜ kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, mis toimub korraliselt üks kord viie aasta jooksul.
15.2 Üldkoosoleku kutsub kokku EMT AÜ juhatus, teatades üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt üks kuu enne selle toimumist.
15.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osaleb üle poole üldkoosoleku delegaatidest.
15.4 EMT AÜ osakonnad esitavad korralise üldkoosoleku delegaadid vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku algust EMT AÜ juhatusele.
15.5 Kui üldkoosolek ei ole punktis 15.3 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalenud delegaatide arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt kolm delegaati.
15.6 Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud delegaatidest.
15.7 Üldkoosolek kehtestab oma töökorra. Kuni üldkoosoleku töökorra kehtestamiseni juhatab üldkoosoleku tööd EMT AÜ esimees.
15.8 Üldkoosolekul arutatakse ainult küsimusi, milleks üldkoosolek kokku kutsuti.

16. EMT AÜ erakorraline üldkoosolek

16.1 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui selleks on tekkinud vajadus volikogul, juhatusel, EMT AÜ revidendi(te)l või seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest.
16.2 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades erakorralise üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.
16.3 Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
16.4 EMT AÜ osakonnad esitavad delegaadid erakorralisele üldkoosolekule vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku algust.
16.5 Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult küsimusi, milleks erakor-raline üldkoosolek kokku kutsuti.

17. Üldkoosoleku delegaat ja tema valimise kord

     1) iga osakond valib üldkoosolekule vähemalt ühe esindaja ehk delegaadi;
     2) EMT AÜ liikmed valivad delegaadid EMT AÜ üldkoosolekule oma osakonna üldkoosolekul vastavalt esindusnormile. Esindusnormi kinnitab EMT AÜ juhatus;
     3) üksikliikmete hulgast delegaadi valimise korraldab juhatus;
     4) igal delegaadil on üks hääl.

18. Üldkoosoleku ainupädevus

18.1 EMT AÜ üldkoosoleku ainupädevuses on:
     1) EMT AÜ põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
     2) EMT AÜ eesmärkide muutmine;
     3) EMT AÜ ühinemine ja jagunemine;
     4) EMT AÜ tegevuse vabatahtlik lõpetamine ja sel juhul ka varade saatuse otsustamine;

18.2 Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvates küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud delegaatidest.

19. Üldkoosoleku pädevus

19.1 EMT AÜ üldkoosoleku pädevuses on:
     1) eelmise üldkoosoleku otsuste ja arengukava täitmise kohta hinnangu andmine;
     2) EMT AÜ arengukava vastuvõtmine;
     3) EMT AÜ finantsmajandusliku tegevuse revideerimistulemuste läbiarutamine ja selle kohta hinnangu andmine;
     4) EMT AÜ juhatuse esimehe valimine ja juhatuse suuruse ja liikmete määramine;
     5) EMT AÜ revidentide valimine;
     6) muude üldkoosoleku päevakorda võetud küsimuste arutamine ja otsustamine.

20. EMT AÜ volikogu

20.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal on EMT AÜ kõrgeim juhtorgan volikogu, kes täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires.
20.2 Korraline volikogu toimub vähemalt kaks korda aastas.
20.3 Korralise volikogu kutsub kokku juhatus, teatades volikogu koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.
20.4 Volikogu on otsustusvõimeline, kui volikogul osaleb üle poole volikogu liikmetest.
20.5 Kui volikogu ei ole punktis 20.4 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus või taotlejad kolme nädala jooksul kokku uue volikogu sama päevakorraga. Uus volikogu on otsustusvõimeline sõltumata volikogul osalenud volikogu liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui volikogu koosolekul osaleb vähemalt kolm volikogu liiget.
20.6 Volikogu otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole volikogul osalenud volinikest.
20.7 Volikogu valib volikogu liikmete hulgast volikogu juhataja ja asejuhataja.
20.8 Volikogu koosolekut juhatab volikogu juhataja, tema puudumisel volikogu asejuhataja.
20.9 Volikogu kehtestab oma töökorra. Kuni volikogu juhataja ja asejuhataja valimiseni üldkoosoleku järgsel esimesel volikogul juhatab volikogu koosolekut EMT AÜ esimees.
20.10 Volikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

21. Erakorraline volikogu

21.1 Erakorraline volikogu kutsutakse kokku, kui selleks on tekkinud vajadus volikogul, juhatusel, EMT AÜ revidentidel või seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest.
21.2 Erakorralise volikogu kutsub kokku juhatus, teatades erakorralise volikogu koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt üks nädal enne selle toimumist.
21.3 Kui juhatus ei kutsu erakorralist volikogu kokku, võivad taotlejad erakorralise volikogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
21.4 Erakorralisel volikogul arutatakse ainult küsimusi, milleks erakorraline volikogu kokku kutsuti.

22. Volikogu liikmed

22.1 Volikogu liikmeteks on osakondade poolt esitatud osakondade esindajad.
22.2 Iga osakond esitab ühe volikogu liikme.
22.3 Iga osakond esitab ka ühe volikogu asendusliikme, kes osaleb volikogu koosolekul põhiliikme äraoleku korral ja kellel on põhiliikmega samad õigused ja kohustused.
22.4 Volikogu koosseisu korrigeeritakse osakondadelt saadud teabe alusel vastavalt volikogu töökorras sätestatule.
22.5 Üksikliikmed võivad valida enda seast ühe volikogu liikme. Üksikliikmete hulgast volikogu liikme valimise korraldab EMT AÜ juhatus.
22.6 Kui volikogu liige valitakse juhatuse liikmeks, saab tema asemel volikogu liikmeks osakonna asendusliige.

23. Volikogu pädevus

23.1 Volikogu pädevuses on:
     1) volikogu töökorra kinnitamine;
     2) EMT AÜ tegevusaruande, tegevuskava arutamine ja hinnangu andmine;
     3) EMT AÜ majandusaasta aruande, tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
     4) osakondade moodustamise kinnitamine;
     5) üldkoosoleku vahelisel ajal tekkinud vajadusel volikogu juhataja, asejuhataja, juhatuse esimehe valimine, juhatuse liikme(te) määramine ja tagasikutsumine ning revidendi(de) määramine
     6) taotlejat EMT AÜ juhatuse poolt liikmeks vastuvõtmisest keeldumisel otsustamine;
     7) liikme mittenõustumisel juhatuse otsusega EMT AÜ-st väljaarvamise kohta otsustamine;
     8) töövõitluse alustamise ja lõpetamise küsimuste otsustamine;
     9) koostöörühmade ja komisjonide moodustamise vajaduse otsustamine vastavalt liikmete tegevusaladele või sotsiaalsele tunnusele ja pädevuse määramine;
    10) liikmemaksu suuruse otsustamine;
    11) fondide ja varade kasutamise otsustamine;
    12) EMT AÜ esimehega lepingu sõlmimine;
    13) juhatuse liikmete arvu määramine;
    14) juhatuse poolt ettevalmistatud materjalide ja EMT AÜ esimehe, juhatuse liikmete ja revidentide kandidaatide kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule;
    15) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EMT AÜ esindaja määramine;
    16) ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine;
    17) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

24. Volikogu juhataja

24.1 Volikogu liikmed valivad endi hulgast juhataja ja asejuhataja.
24.2 Volikogu juhataja ja asejuhataja valitakse esimesel volikogu koosolekul.
24.3 Volikogu juhataja ja asejuhataja omab volitusi järgmise üldkoosolekuni.
24.4 Volikogu juhataja:
     1) juhatab volikogu koosolekut;
     2) omab õigust esindada volikogu;
     3) võtab hääleõiguseta osa juhatuse koosolekust;
     4) annab oma tegevusest aru volikogule;
     5) annab volikogu tegevusest aru üldkoosolekule.

25. EMT AÜ juhatus

25.1 Üldkoosoleku ja volikogude vahelisel ajal juhib ja korraldab EMT AÜ tegevust juhatus.
25.2 Juhatus lähtub oma tegevuses üldkoosoleku ja volikogu otsustest ja käesolevast põhikirjast.
25.3 Juhatus omab volitusi järgmise üldkoosolekuni.
25.4 Juhatuse liikmete alammäär on kolm liiget ja ülemmäär viis liiget, sealhulgas EMT AÜ esimees (juhatuse esimees).
25.5 Kui juhatuse liikmete arv langeb alla nimetatud arvu, kutsub volikogu juhataja kokku erakorralise volikogu, kes valib juhatuse väljalangenud liikme(te) asemele uued liikme(d).
25.6 Juhatuse liikmed on volituste ja vastutuse poolest võrdsed.
25.7 Juhatus moodustub üldkoosoleku või volikogu poolt valitud EMT AÜ esimehest ja juhatuse liikmetest.
25.8 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul kord kuus. Koosoleku toimumise aja ja päevakorra teatab juhatuse esimees juhatuse liikmetele vähemalt üks nädal enne juhatuse koosolekut.
25.9 Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
25.10 Juhatuse otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
25.11 Kui juhatus ei ole punktis 25.9 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub esimees nädala jooksul kokku uue juhatuse koosoleku sama päevakorraga.
25.12 Kui juhatus ei ole kolmel korral järjest punktis 25.9 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub EMT AÜ juhatuse esimees kokku erakorralise volikogu;
25.13 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikme võib volikogu oma otsusega tagasi kutsuda.
25.14 Juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.
25.15 Volikogu võib oma otsusega juhatuse liiget (välja arvatud EMT AÜ esimees) juhatusest tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu järgmistel põhjustel:
     1) juhatuse liikme kohustuste rikkumine;
     2) juhatuse liikme kirjalik avaldus;
     3) muu mõjuv põhjus.

25.16 Tagasikutsutud juhatuse liikme asemele valib volikogu uue juhatuse liikme.

26. EMT AÜ juhatuse pädevus

26.1 Juhatuse pädevuses on:
     1) juhib ja esindab EMT AÜ-d;
     2) annab oma tegevusest aru volikogule ja üldkoosolekule;
     3) otsustab üldkoosoleku ja volikogu kokkukutsumise;
     4) koostab EMT AÜ majandusaasta aruande, tegevusaruande, tegevuskava ja eelarve ning esitab need volikogule kinnitamiseks;
     5) käsutab EMT AÜ vara ja rahalisi vahendeid vastavalt kinnitatud eelarvele. Tehingute tegemiseks, millega kaasneb kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine, on vajalik eelnev volikogu nõusolek;
     6) otsustab erakorraliste kulutuste tegemise volikogu poolt kinnitatud eelarve piires;
     7) teeb vajadusel volikogule ettepaneku volikogu juhataja, esimehe ja/või juhatuse liikmete valimiseks;
     8) korraldab EMT AÜ organitesse kandidaatide registreerimise ja valimiste korraldamise;
     9) otsustab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;
    10) moodustab osakonna liikmete ettepanekul ja esitab osakonna asutamise kinnitamiseks volikogule;
    11) otsustab piirkondlike esinduste moodustamise ja sulgemise;
    12) moodustab delegatsioone ja määrab esindajad ning EMT AÜ ühekordseks või regulaarseks esindamiseks, läbirääkimisteks ja lepingute sõlmimiseks, määrab nende ülesanded ja volituse;
    13) otsustab EMT AÜ palgaliste töökohtade loomise ja likvideerimise ning kinnitab palgamäärad ja töötab välja tööjuhendid;
    14) teeb töövõitluse alustamise ja lõpetamise ettepaneku volikogule;
    15) volitab usaldusisikuid või teisi liikmeid esindama EMT AÜ-d suhetes kolmandate isikutega;
    16) lahendab muid EMT AÜ põhikirja ja tegevuskava täitmise ning liikmete õiguste ja huvide kaitsmisega seotud küsimusi.

27. Juhatuse otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

27.1 Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata (elektroonilise hääletamise korraldamiseks) saadab EMT AÜ esimees juhatuse liikmetele otsuse projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm päeva ja pikem kui seitse päeva. Otsuse projektile peab olema lisatud seletuskiri ja põhjendus, miks on otstarbekas otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata.
27.2 Juhatuse liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks kirjalikku vastust, loetakse eelnõule vastu hääletanuks.
27.3 Hääletamistulemused koos vastuvõetud otsusega teeb EMT AÜ esimees juhatuse liikmetele teatavaks hiljemalt järgmisel päeval pärast määratud kirjaliku vastamise tähtaja möödumist.

28. Juhatuse liikme õigused ja kohustused ning vastutus

28.1 Juhatuse liige osaleb aktiivselt juhatuse töös, teeb koostööd teiste juhatuse liikmetega ning edastab neile töösse puutuvat teavet.
28.2 Juhatuse liige ei avalda teavet, mis on talle edastatud selgelt konfidentsiaalsena.
28.3 Juhatuse liige informeerib EMT AÜ osakondi regulaarselt juhatuse tööst.
28.4 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
28.5 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega EMT AÜ-le süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
28.6 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süülist kahju EMT AÜ võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt EMT AÜ-ga.
28.7 Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat kohustuse rikkumisest.

29. EMT AÜ esimees (juhatuse esimees)

29.1 EMT AÜ esimees on EMT AÜ tegevjuht, juhatuse liige.
29.2 EMT AÜ esimehe valib üldkoosolek või vajadusel volikogu.
29.3 Esimees omab volitusi järgmise üldkoosolekuni.
29.4 EMT AÜ esimees:
     1) korraldab EMT AÜ tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ning üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse otsustele;
     2) kutsub kokku EMT AÜ juhatuse ja juhatab juhatuse koosolekuid;
     3) võtab tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid ja kontrollib palgaliste töötajate tööd;
     4) korraldab EMT AÜ varade kasutamise;
     5) sõlmib EMT AÜ nimel lepinguid ja annab välja volitusi;
     6) annab oma tegevusest aru juhatusele, volikogule ja üldkoosolekule;
     7) korraldab liikmete ja tasutud liikmemaksude arvestust;
     8) täidab muid EMT AÜ tegevusega seotud ülesandeid.

29.5 EMT AÜ juhatuse esimehe äraolekul asendab teda mõni teine juhatuse liige, kes on määratud esimehe poolt.

30. EMT AÜ esimehe volituste lõppemine

30.1 EMT AÜ esimehe volitused lõpevad tähtaja saabumisel.
30.2 Ennetähtaegselt lõpevad esimehe volitused:
     1) esimehe avalduse alusel;
     2) esimehe tagasikutsumisel erakorralisel üldkoosolekul või erakorralisel volikogul tema kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral organisatsiooni juhtida;
     3) esimehe pikaajalise suutmatuse korral täita oma ülesandeid või surma korral.

31. EMT AÜ revidendid

31.1 EMT AÜ finantsmajanduslikku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoos-olek kaks revidenti.
31.2 Revidendid valitakse üldkoosolekul või vajadusel volikogu poolt.
31.3 EMT AÜ finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks on revidentidel õigus tutvuda EMT AÜ raamatupidamisdokumentatsiooniga ning saada oma tööks vajalikku teavet EMT AÜ töötajatelt ja juhatuse liikmetelt ning osakonda-dest.
31.4 Revidendid kontrollivad EMT AÜ finantsmajanduslikku tegevust vähemalt iga majandusaasta lõppedes ning teavitavad kontrolli tulemustest EMT AÜ volikogu.

V EMT AÜ STRUKTUURIÜKSUS

V EMT AÜ STRUKTUURIÜKSUS

32. EMT AÜ osakond

32.1 EMT AÜ struktuuriüksus on osakond, mille võivad moodustada vähemalt viis ühes äriühingus või muus juriidilises isikus, selle struktuuriüksuses või piirkonnas töötavat EMT AÜ liiget, kes esitavad osakonna moodustamise taotluse volikogule kinnitamiseks.
32.2 Osakonna juhtorganid on liikmete üldkoosolek või üldkoosoleku otsusest lähtuvalt osakonna juhatus.
32.3 Osakonna tööd juhib ja korraldab usaldusisik, kes lähtub oma töös EMT AÜ üldkoosoleku, volikogu, EMT AÜ juhatuse otsustest, oma osakonna üldkoosoleku, osakonna juhatuse otsustest, käesolevast põhikirjast ning kehtivatest õigusaktidest.

33. EMT AÜ osakonna üldkoosolek

33.1 EMT AÜ osakonna kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.
33.2 Liikmete üldkoosolek on korraline või erakorraline.
33.3 Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Liikmete üldkoosolek võib vajadusel toimuda ettevõtte struktuurist või töökorraldusest lähtuvalt mitmes osas.
33.4 Üldkoosolekul võivad osaleda kõik osakonna liikmed või nende poolt valitud esindajad. Osakonna üldkoosolekule valitud esindajate arv ja tingimused otsustatakse osakonnas.
33.5 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku osakonna juhatus, teatades üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.
33.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud üle poole osakonna liikmete arvust.
33.7 Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või esindajatest.
33.8 Osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse otsustamise poolt peavad hääletama kõik osakonna liikmed.
33.9 Igal osalejal või esindajal on üks hääl. Liikmete üldkoosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega
33.10 Kui Üldkoosolek ei ole punktis 33.6 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub osakonna juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete või esindajate arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.
33.11 Osakonna juhatus teatab EMT AÜ juhatusele üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt kolm päeva enne selle toimumist.
33.12 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui selleks on tekkinud vajadus usaldusisikul, osakonna juhatusel, revidentidel või seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 osakonna moodustanud liikmetest.
33.13 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku osakonna juhatus, teatades erakorralise üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt üks nädal enne selle toimumist.
33.14 Kui osakonna juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosoleku kokku, võivad taotlejad erakorralise üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras osakonna juhatusega.
33.15 Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline üldkoosolek kokku kutsuti.
33.16 Üldkoosolek lähtub otsustamisel käesolevast põhikirjast ja EMT AÜ juhtorganite otsustest.

34. EMT AÜ osakonna üldkoosoleku pädevus

34.1 Osakonna üldkoosoleku pädevuses on:
     1) osakonna moodustamise otsustamine;
     2) osakonna juhatuse moodustamise vajaduse otsustamine;
     3) osakonna tööd juhtiva usaldusisiku või vajadusel osakonna juhatuse liikme(te) valimine
     4) osakonna tegevuse kohta usaldusisiku ja osakonna juhatuse aruande kuulamine ja arutamine ning otsuste tegemine;
     5) EMT AÜ tegevusest informatsiooni kuulamine ja arutamine;
     6) EMT AÜ üldkoosolekule osakonna esindaja (delegaadi) esitamine;
     7) EMT AÜ volikogu liikme ja asendusliikme esitamine;
     8) EMT AÜ esimehe, juhatuse liikmete ja revidentide kandidaatide esitamine;
     9) täiendavate osakondi ühendavate koostöövormide loomise vajaduse ja korra otsustamine;
    10) osakonna tarbeks EMT AÜ volikogu poolt kehtestatud liikmemaksu määra täiendava vajaduse, suuruse ja jaotuse otsustamine;
    11) osakonna varade kasutamise otsustamine;
    12) osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse otsustamine.

35. Osakonna juhatus

35.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja korraldab osakonna tööd osakonna juhatus vastavalt käesolevale põhikirjale, osakonna üldkoosoleku ja EMT AÜ juhtorganite otsustele.
35.2 Osakonnas, kus on üle 30 liikme, valib üldkoosolek juhatuse. Kui osakonnas on alla 30 liikme, otsustab juhatuse moodustamise üldkoosolek.
35.3 Kui osakonnas ei ole juhatust valitud, täidab juhatuse ülesandeid usaldusisik.
35.4 Osakonna juhatus omab volitusi viis aastat.
35.5 Osakonna juhatuse liikmed omavad volitusi:
     1) liikmest või töölt lahkumiseni;
     2) tagasikutsumiseni;
     3) uue juhatuse liikme valimiseni;
     4) viis aastat.

35.6 Osakonna juhatusse võib lisaks usaldusisikule kuuluda minimaalselt kaks liiget.
35.7 Kui osakonna juhatuse liikmete arv langeb alla nimetatud liikmete arvu, kutsub usaldusisik kokku erakorralise üldkoosoleku, kes valib välja-langenud juhatuse liikmete asemele uue(d) liikme(d).
35.8 Osakonna juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul kord kuus.
35.9 Osakonna juhatuse kutsub kokku usaldusisik, kes juhatab ka juhatuse koosolekut.
35.10 Osakonna juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üle poole juhatuse liikmetest.
35.11 Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest.
35.12 Kui osakonna juhatus ei ole punktis 35.10 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub usaldusisik kahe nädala jooksul kokku uue osakonna juhatuse koosoleku sama päevakorraga. Kui osakonna juhatus ei ole kolmel korral järjest punktis 35.10 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub usaldusisik kokku erakorralise liikmete üldkoosoleku.

36. Osakonna juhatuse pädevus

36.1 Osakonna juhatuse pädevuses on:
     1) oma tegevusest liikmete üldkoosolekule aruandmine;
     2) üldkoosoleku kokkukutsumise otsustamine ja EMT AÜ juhatusele üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra teatamine;
     3) osakonna eelarve, tulude ja kulude aruande koostamine ja EMT AÜ juhatusele esitamine;
     4) EMT AÜ üldkoosolekule osakonna esindaja(te) esitamine;
     5) EMT AÜ volikogu liikme ja asendusliikme esitamine;
     6) EMT AÜ esimehe, juhatuse liikmete ja revidentide kandidaatide esitamine;
     7) osakonnas liikmete arvestuse korraldamine;
     8) liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise ettepaneku tegemine EMT AÜ juhatusele;
     9) EMT AÜ juhtorganite ja osakonna üldkoosoleku otsuste elluviimine;
    10) teisi osakonda puudutavate küsimuste, v.a küsimused, mis on üldkoosoleku pädevuses, otsustamine.

36.2 Osakonna juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

37. EMT AÜ usaldusisik

37.1 Usaldusisik valitakse ettevõttes või selle struktuuriüksuses töötavate EMT AÜ liikmete poolt ja hulgast ning ta esindab liikmeid valitud esindajana ametiühingute seaduse mõttes osakonna tasandil ja nimel.
37.2 Usaldusisiku volituste aeg on viis aastat.
37.3 Kui osakonnas ei ole juhatust valitud, on usaldusisikul juhatuse pädevus.
37.4 Usaldusisiku pädevuses on:
     1) liikmete esindamine organisatsioonis;
     2) osakonna juhatuse kokkukutsumine ja juhatuse koosolekute juhatamine;
     3) kooskõlas põhikirjaga osakonna vara kinnitatud eelarve piires käsutamine;
     4) osakonna juhtimine ja esindamine suhtlemisel tööandjaga;
     5) tegevusest aru andmine osakonna juhatusele;
     6) liikmete osakonnasisese ühistegevuse korraldamine;
     7) liikmete arvestuse pidamine;
     8) liikmemaksude tasumise arvestuse pidamine;
     9) töötajate usaldusisiku seaduses määratud usaldusisiku kohustuste täitmine;
    10) EMT AÜ juhatuse volituse alusel ettevõtte tasandi kollektiivlepingule allakirjutamine.

37.5 Usaldusisiku õigused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, EMT AÜ üldkoosoleku, volikogu, juhatuse ning osakonna üldkoosoleku ja osakonna juhatuse otsustest.

VI ISIKUVALIMISED EMT AÜ-s

VI ISIKUVALIMISED EMT AÜ-s

38.1 EMT AÜ valib järgmised isikud:
     1) esimees;
     2) juhatuse liikmed;
     3) revidendid

38.2 Valimisteks võivad kandidaate esitada kõik osakonnad ja üksikliikmed, olles selleks eelnevalt saanud kandidaadi kirjaliku nõuoleku. Iga EMT AÜ liige võib ennast ka ise kandidaadiks üles seada.
38.3 Kandidaadid esitatakse kaks nädalat enne hääletamise toimumist.
38.4 Kui isikuvalimine toimub vajadusel erakorralise volikogu poolt, siis esitatakse kandidaadid üks nädal enne erakorralise volikogu toimumist.
38.5 Liikmekandidaadid osalevad üldkoosolekul või volikogu koosolekul valimise ajal.
38.6 Esimehe kandidaadil peab olema vähemalt 3 osakonna kirjalik toetus.
38.7 Juhatuse liikmeks ei saa valida EMT AÜ raamatupidamist teostavat isikut.
38.8 Revidendiks ei saa valida EMT AÜ töötajat.
38.9 Kandidaadid registreerib EMT AÜ juhatus. Kandidaatide registreerimine lõpetatakse üks nädal enne hääletamise toimumist.
38.10 Isikuvalimised on kirjalikud. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid. Võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel toimub vajadusel liisuheitmine.

VII EMT AÜ TÖÖ KORRALDAMINE JA TÖÖVORMID

VII EMT AÜ TÖÖ KORRALDAMINE JA TÖÖVORMID

39. EMT AÜ töö korraldamine

39.1 EMT AÜ piirkondliku tegevuse koordineerimiseks võib EMT AÜ juhatus moodustada piirkondlikud esindused, mille tegevust piirkonnas koordineerib EMT AÜ piirkonna koordinaator.
39.2 EMT AÜ tegevuse paremaks koordineerimiseks võib EMT AÜ juhatus moodustada koostöörühmasid ja komisjone, mille tegevust koordineerib EMT AÜ juhatuse liige.

VIII EMT AÜ VARA, RAAMATUPIDAMINE, MAJANDUSAASTA

VIII EMT AÜ VARA, RAAMATUPIDAMINE, MAJANDUSAASTA

40. EMT AÜ-l on õigus omada vara. 

41. EMT AÜ vara moodustub:
     1) liikmemaksudest;
     2) annetustest ja eraldistest;
     3) põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate ürituste korraldamisest;
     4) muudest seadusega lubatud laekumistest.
42. Sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile.
43. EMT AÜ osakond kasutab EMT AÜ vara ja pangaarvet vastavalt käesolevale põhikirjale ja EMT AÜ juhtorganite otsusele.
44. EMT AÜ majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
45. EMT AÜ juhatus korraldab EMT AÜ raamatupidamist vastavalt seadustele ja heale raamatupidamistavale.

IX LÕPPSÄTTED

IX LÕPPSÄTTED

46. EMT AÜ ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale.

47. EMT AÜ tegevuse lõpetamisel jaotatakse vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.

32. EMT AÜ osakond

32.1 EMT AÜ struktuuriüksus on osakond, mille võivad moodustada vähemalt viis ühes äriühingus või muus juriidilises isikus, selle struktuuriüksuses või piirkonnas töötavat EMT AÜ liiget, kes esitavad osakonna moodustamise taotluse volikogule kinnitamiseks.
32.2 Osakonna juhtorganid on liikmete üldkoosolek või üldkoosoleku otsusest lähtuvalt osakonna juhatus.
32.3 Osakonna tööd juhib ja korraldab usaldusisik, kes lähtub oma töös EMT AÜ üldkoosoleku, volikogu, EMT AÜ juhatuse otsustest, oma osakonna üldkoosoleku, osakonna juhatuse otsustest, käesolevast põhikirjast ning kehtivatest õigusaktidest.

33. EMT AÜ osakonna üldkoosolek

33.1 EMT AÜ osakonna kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.
33.2 Liikmete üldkoosolek on korraline või erakorraline.
33.3 Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Liikmete üldkoosolek võib vajadusel toimuda ettevõtte struktuurist või töökorraldusest lähtuvalt mitmes osas.
33.4 Üldkoosolekul võivad osaleda kõik osakonna liikmed või nende poolt valitud esindajad. Osakonna üldkoosolekule valitud esindajate arv ja tingimused otsustatakse osakonnas.
33.5 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku osakonna juhatus, teatades üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.
33.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud üle poole osakonna liikmete arvust.
33.7 Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või esindajatest.
33.8 Osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse otsustamise poolt peavad hääletama kõik osakonna liikmed.
33.9 Igal osalejal või esindajal on üks hääl. Liikmete üldkoosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega
33.10 Kui Üldkoosolek ei ole punktis 33.6 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub osakonna juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete või esindajate arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.
33.11 Osakonna juhatus teatab EMT AÜ juhatusele üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt kolm päeva enne selle toimumist.
33.12 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui selleks on tekkinud vajadus usaldusisikul, osakonna juhatusel, revidentidel või seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 osakonna moodustanud liikmetest.
33.13 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku osakonna juhatus, teatades erakorralise üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt üks nädal enne selle toimumist.
33.14 Kui osakonna juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosoleku kokku, võivad taotlejad erakorralise üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras osakonna juhatusega.
33.15 Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, milleks erakorraline üldkoosolek kokku kutsuti.
33.16 Üldkoosolek lähtub otsustamisel käesolevast põhikirjast ja EMT AÜ juhtorganite otsustest.

34. EMT AÜ osakonna üldkoosoleku pädevus

34.1 Osakonna üldkoosoleku pädevuses on:
     1) osakonna moodustamise otsustamine;
     2) osakonna juhatuse moodustamise vajaduse otsustamine;
     3) osakonna tööd juhtiva usaldusisiku või vajadusel osakonna juhatuse liikme(te) valimine
     4) osakonna tegevuse kohta usaldusisiku ja osakonna juhatuse aruande kuulamine ja arutamine ning otsuste tegemine;
     5) EMT AÜ tegevusest informatsiooni kuulamine ja arutamine;
     6) EMT AÜ üldkoosolekule osakonna esindaja (delegaadi) esitamine;
     7) EMT AÜ volikogu liikme ja asendusliikme esitamine;
     8) EMT AÜ esimehe, juhatuse liikmete ja revidentide kandidaatide esitamine;
     9) täiendavate osakondi ühendavate koostöövormide loomise vajaduse ja korra otsustamine;
    10) osakonna tarbeks EMT AÜ volikogu poolt kehtestatud liikmemaksu määra täiendava vajaduse, suuruse ja jaotuse otsustamine;
    11) osakonna varade kasutamise otsustamine;
    12) osakonna tegevuse lõpetamise vajaduse otsustamine.

35. Osakonna juhatus

35.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja korraldab osakonna tööd osakonna juhatus vastavalt käesolevale põhikirjale, osakonna üldkoosoleku ja EMT AÜ juhtorganite otsustele.
35.2 Osakonnas, kus on üle 30 liikme, valib üldkoosolek juhatuse. Kui osakonnas on alla 30 liikme, otsustab juhatuse moodustamise üldkoosolek.
35.3 Kui osakonnas ei ole juhatust valitud, täidab juhatuse ülesandeid usaldusisik.
35.4 Osakonna juhatus omab volitusi viis aastat.
35.5 Osakonna juhatuse liikmed omavad volitusi:
     1) liikmest või töölt lahkumiseni;
     2) tagasikutsumiseni;
     3) uue juhatuse liikme valimiseni;
     4) viis aastat.

35.6 Osakonna juhatusse võib lisaks usaldusisikule kuuluda minimaalselt kaks liiget.
35.7 Kui osakonna juhatuse liikmete arv langeb alla nimetatud liikmete arvu, kutsub usaldusisik kokku erakorralise üldkoosoleku, kes valib välja-langenud juhatuse liikmete asemele uue(d) liikme(d).
35.8 Osakonna juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, üldjuhul kord kuus.
35.9 Osakonna juhatuse kutsub kokku usaldusisik, kes juhatab ka juhatuse koosolekut.
35.10 Osakonna juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üle poole juhatuse liikmetest.
35.11 Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest.
35.12 Kui osakonna juhatus ei ole punktis 35.10 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub usaldusisik kahe nädala jooksul kokku uue osakonna juhatuse koosoleku sama päevakorraga. Kui osakonna juhatus ei ole kolmel korral järjest punktis 35.10 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub usaldusisik kokku erakorralise liikmete üldkoosoleku.

36. Osakonna juhatuse pädevus

36.1 Osakonna juhatuse pädevuses on:
     1) oma tegevusest liikmete üldkoosolekule aruandmine;
     2) üldkoosoleku kokkukutsumise otsustamine ja EMT AÜ juhatusele üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra teatamine;
     3) osakonna eelarve, tulude ja kulude aruande koostamine ja EMT AÜ juhatusele esitamine;
     4) EMT AÜ üldkoosolekule osakonna esindaja(te) esitamine;
     5) EMT AÜ volikogu liikme ja asendusliikme esitamine;
     6) EMT AÜ esimehe, juhatuse liikmete ja revidentide kandidaatide esitamine;
     7) osakonnas liikmete arvestuse korraldamine;
     8) liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise ettepaneku tegemine EMT AÜ juhatusele;
     9) EMT AÜ juhtorganite ja osakonna üldkoosoleku otsuste elluviimine;
    10) teisi osakonda puudutavate küsimuste, v.a küsimused, mis on üldkoosoleku pädevuses, otsustamine.

36.2 Osakonna juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

37. EMT AÜ usaldusisik

37.1 Usaldusisik valitakse ettevõttes või selle struktuuriüksuses töötavate EMT AÜ liikmete poolt ja hulgast ning ta esindab liikmeid valitud esindajana ametiühingute seaduse mõttes osakonna tasandil ja nimel.
37.2 Usaldusisiku volituste aeg on viis aastat.
37.3 Kui osakonnas ei ole juhatust valitud, on usaldusisikul juhatuse pädevus.
37.4 Usaldusisiku pädevuses on:
     1) liikmete esindamine organisatsioonis;
     2) osakonna juhatuse kokkukutsumine ja juhatuse koosolekute juhatamine;
     3) kooskõlas põhikirjaga osakonna vara kinnitatud eelarve piires käsutamine;
     4) osakonna juhtimine ja esindamine suhtlemisel tööandjaga;
     5) tegevusest aru andmine osakonna juhatusele;
     6) liikmete osakonnasisese ühistegevuse korraldamine;
     7) liikmete arvestuse pidamine;
     8) liikmemaksude tasumise arvestuse pidamine;
     9) töötajate usaldusisiku seaduses määratud usaldusisiku kohustuste täitmine;
    10) EMT AÜ juhatuse volituse alusel ettevõtte tasandi kollektiivlepingule allakirjutamine.

37.5 Usaldusisiku õigused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, EMT AÜ üldkoosoleku, volikogu, juhatuse ning osakonna üldkoosoleku ja osakonna juhatuse otsustest.